Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.aluminco.cz/eshop

Údaje o prodávajícím:
INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o.
se sídlem Ve Žlíbku 1849/2a, 193 00 Praha 9
IČ: 262 06 528
DIČ: CZ26206528
Mail: info@aluminco.cz
Tel.: +420 271 743 400
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79675

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., se sídlem Ve Žlíbku 1849/2a, 193 00 Praha 9, IČ: 26206528, DIČ: CZ26206528 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.aluminco.cz/eshop, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a služby (dále jen obecně „zboží”) od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „obč. zák.“), ve znění pozdějších předpisů, přičemž ust. § 2158-2174 obč. z. se nepoužijí.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze pro dodání zboží na území České republiky, nebo Slovenské republiky.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění obchodních podmínek bude vždy zveřejněno na adrese www.aluminco.cz/eshop v textové podobě. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.aluminco.cz/eshop je možný prostřednictvím registrace kupujícího nebo bez jeho registrace.

2.2. Při registraci kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího si kupující zvolí přihlašovací heslo, kterým se dále přihlašuje do svého uživatelského rozhraní, prostřednictvím kterého může objednávat zboží dle své volby. Zboží je však možné objednat též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu (tzv. rychlá koupě).

2.3. Kupující odpovídá za správnost a aktuálnost svých údajů sdělených při objednávání zboží.

2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetích osob, nebo technické výpadky apod.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb (doprava) nabízených prodávajícím k prodeji a jejich ceny.

3.2. Objednání zboží je možné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží a službách a popis jejich hlavních vlastností (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • cenu a množství zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i za účelem opravy chyb vzniklých při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“, přičemž podmínkou odeslání je vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávka kupujícího je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným na emailovou adresu kupujícího zadanou v objednávce. Ustanovení § 1732 odst. 2 obč. zák. se výslovně vylučuje.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu aj.) před započetím plnění požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem, písemně či telefonicky).

3.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou samostatným a dobrovolným nákladem kupujícího dle jím sjednaných podmínek s poskytovateli těchto služeb.

3.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a převzetím.

3.8. Zboží je dodáváno bez dekoračních doplňků, se kterými je případně vyobrazeno, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Úhrada kupní ceny může být provedena pouze vždy jedním zvoleným způsobem úhrady pro celou objednávku.

4.4. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím stanoveno jinak.

4.5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bankovním převodem
 • na dobírku
 • v hotovosti

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území České republiky a Slovenské republiky. 

5. Zrušení objednávky

5.1. Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným na adresu provozovny prodávajícího, anebo e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího: eshop@aluminco.cz v případě, že kupní cena nebyla dosud uhrazena a zboží nebylo dosud předáno k dopravě, nebo doručeno při osobním převzetí.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu příslušného ustanovení zákona, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V odstoupení od kupní smlouvy musí kupující uvést číslo objednávky a číslo účtu na vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář dostupný na webových stránkách e-shopu www.aluminco.cz/odstoupeni. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: eshop@aluminco.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v nepoužitém stavu, a, je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající tímto ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) obč. zák. informuje kupujícího, že maximální náklady jsou odhadovány ve výši 1000,- Kč. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, tedy zejména kupní cenu a náklady na dodání zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 6.2 obchodních podmínek; prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo než prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým od kupujícího tyto peněžní prostředky přijal; se souhlasem kupujícího vrátí prodávající peněžní prostředky i jiným způsobem. Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. h) upozorňuje kupujícího, že v případě, že již bylo započato s poskytováním objednané služby (např. doprava), má kupující v případě odstoupení od smlouvy povinnost uhradit cenu za poskytnutí těchto služeb, popř. její poměrnou část.

6.5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Dodání zboží se uskutečňuje v rámci České republiky. Dodání objednaného zboží se uskuteční v rámci dodací lhůty, která činí 7 – 14 dní. Dodací lhůta začíná plynout dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího. V případě platby bezhotovostním převodem začíná dodací lhůta plynout dnem připsání částky dohodnuté kupní ceny včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího.

7.2. Kupující je oprávněn zvolit některý z následujících způsobů dodání:

 • osobní odběr na pobočce
 • prostřednictvím přepravní společnosti PPL, má-li zásilka váhu do 5 kg.
 • U zásilek nad 5 kg se sjednává přeprava zboží individuálně u jiné spediční společnosti.

7.3. Způsob doručení zboží si určuje kupující. V případě, že je způsob doručení smluven na základě požadavku kupujícího jakožto osobní odběr, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení kupující.

7.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskutečněné dodání zboží dle platných cen a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a to dle faktických nákladů zaplacených České poště, popř. spediční společnosti, byla-li tato v rámci dodání sjednána.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti s tím, že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel.

8. Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Reklamaci lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, mailem na mailovou adresu prodávajícího: eshop@aluminco.cz nebo osobně na prodejně prodávajícího.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá zejména ve smyslu ust. § 2161 obč.z.

8.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (b) na odstranění vady opravou věci, (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující neuplatní své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

8.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, (b) na odstranění vady opravou věci, anebo (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.6. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit nebo žádat přiměřenou slevu náleží kupujícímu i tehdy, pokud nelze vadu odstranit a předmět pro tuto vadu nelze řádně užívat.

8.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; výjimky stanoví zákon. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

8.9. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplatnění této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží. Do té doby kupující nemá právo s tímto zbožím disponovat bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího a nese plné riziko za způsobené škody, ztráty a zničení zboží.

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: eshop@aluminco.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím dojde ke sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující jako spotřebitel také podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru, nebo jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, přičemž akceptována je i elektronická pošta. Kupujícímu je většina doručovaných zpráv doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, to zejména v případě potvrzení objednávky a zaslání daňového dokladu, faktury. Prodávající informuje kupujícího o předání zboží k přepravě, a to písemným oznámením zaslaným na mailovou adresu kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Ochrana osobních údajů je upravena samostatným dokumentem, který naleznete na adrese: www.aluminco.cz/informace.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Jednotlivé kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:
INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o.
Eshop ALUMINCO
Ve Žlíbku 1849/2A
Adresa elektronické pošty: eshop@aluminco.cz
Dotazy k on-line objednávkám: eshop@aluminco.cz
Telefon: +420 271 743 400

INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o.