Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb prostřednictvím e-shopu www.aluminco.cz/eshop společnosti INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o.

Činnost společnosti INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o.

Předmětem podnikání společnosti INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., se sídlem Ve Žlíbku 1849/2a, 193 00 Praha 9, IČ: 262 06 528, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79675 je výroba především hliníkových výrobků značky ALUMINCO, a to zejména výroba balkonového zábradlí, zasklívání lodžií a výroba hliníkových konstrukcí, jako jsou mříže, stříšky a mezistěny. Společnost dále provádí výrobu posuvných bran, křídlových bran a velkého množství hliníkových doplňků, zejména sušáků na prádlo, okapnic, parapetů a dalších výrobků z hliníkového plechu.

Za účelem nabízení shora uvedených výrobků a služeb provozuje společnost INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o. internetový obchod na adrese www.aluminco.cz/eshop, kde je možné zakoupit jednotlivé výrobky prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Nedílnou součástí provozování internetového obchodu je i zpracování osobních údajů zákazníků, kteří si touto cestou zakoupili jednotlivé výrobky.

Správce nebo zpracovatel?

Společnost INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o. je správcem osobních údajů.

Společnost INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o. je dále v textu uváděna i jako „naše společnost“ nebo „my“.

Naše společnost informuje, že není povinna mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR nařízení. V případě, že potřeba jeho ustanovení vznikne, budeme Vás o tom včas informovat.

Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží na našem e-shopu adresujte, prosím, na adresu: eshop@aluminco.cz.

Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

Naše společnost jako správce osobních údajů je povinna při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dále ze zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Naše společnost pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů.

Jaké o Vás zpracováváme údaje, k jakým účelům a na základě jakého právního titulu?

Základní kontaktní osobní údaje a smluvní údaje našich zákazníků jsou zpracovávány pouze za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj plynoucích realizovaných prostřednictvím našeho e-shopu.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti, zejména v souvislosti s vymáháním oprávněných nároků naší společnosti.

Naše společnost zpracovává osobní údaje smluvních partnerů a zákazníků v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím e-shopu konkrétně k následujícím účelům:

 • uzavření kupní smlouvy,
 • plnění smlouvy a poskytování služeb,
 • plnění zákonem uložených povinností v souvislosti s danou smlouvou, pokud právní předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají
 • vyúčtování smluvních nároků a plnění platebních povinností
 • plnění účetních a daňových povinností
 • vymáhání pohledávek a uplatňování jiných nároků prostřednictvím soudů či jiných nezávislých institucí
 • základního kontaktování zákazníka

Naše společnost jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje základní osobní a kontaktní údaje zákazníků/ obchodních partnerů, pouze k realizaci smluvního vztahu uzavřeného prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení,
 • kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, fakturační a dodací adresa, telefon, e-mailová adresa

U právnických osob či podnikajících fyzických osob jsou zpracovávány tyto údaje:

 • identifikační údaje: název firmy, jméno, příjmení, DIČ, IČ, sídlo, místo podnikání
 • kontaktní údaje: fakturační a dodací adresa, telefon, e-mailová adresa
 • další osobní údaje: číslo bankovního spojení, telefonní číslo, mailová adresa

Jak se dostávají údaje do naší databáze?

Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme přímo od našich zákazníků/ smluvních partnerů.

Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje:

 • získané z uzavřených smluv (kde je naše společnost smluvní stranou smlouvy)

Které osoby mají přístup k Vašim osobním údajům, komu je předáváme?

Všechny osobní údaje zpracovává výlučně naše společnost jako správce.

Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.

Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je

 • zpracování účetní a daňové agendy
 • poskytování fakturačních služeb
 • advokátní kanceláře

Kontaktní údaje zákazníků dále můžeme v omezeném rozsahu sdílet se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, svoz a likvidaci nespotřebovaného prodávaného zboží a obalů, příp. smluvní pojišťovně, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme prostřednictvím dodavatelské společnosti zajišťující servis a údržbu webových stránek, e-shopu.

Zpracování osobních údajů mohou pro naši společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.

Jak dlouho je uchováváme?

Osobní údaje zákazníků v souvislosti s realizovaným prodejem zboží a služeb uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.
Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků naší společnosti, uchováváme osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu.

Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému účelu z naší databáze vymazána.

Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na:

 • přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
 • na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu: eshop@aluminco.cz, nebo telefonicky: +420 271 743 400.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu a z toho plynoucí nemožnost plnění smluvních povinností.

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Platné od 25.5.2018

INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o.